Herning+

Her på siden finder du information om projektet Herning+.

Fredag 7. april 2017 blev det offentliggjort på et pressemøde på Regionshospitalet Herning, at Region Midtjylland sælger hospitalsmatriklen i Herning til Herning Kommune for 136 mio. kr.

Med ejendomshandlen baner Herning Kommune vejen for at realisere helhedsplanen Herning+, der over en årrække forvandler hospitalsområdet til en spændende ny bydel med uddannelsesinstitutioner, boliger, byliv og grønne gader. Hospitalsområdet overdrages, når Regionshospitalet Herning flytter til nybyggeriet DNV-Gødstrup i 2020.

Mandag 20. august sagde Økonomi- og Erhvervsudvalget ja til den første lokalplan for det, der kaldes sygehusgrunden. Der er tale om en såkaldt rammelokalplan, som omfatter lidt mere end halvdelen af den kæmpestore grund, hvor Regionshospitalet Herning i dag breder sig.

Rammelokalplanen danner grundlag for et historisk stort udbud. Betingelserne for udbuddet blev ligeledes godkendt af økonomi- og erhvervsudvalget.

Fakta

Region Midtjylland sælger hele Regionshospitalet Herning til Herning Kommune.

Hospitalsmatriklen omfatter:

Grund: 100.698 kvadratmeter.

Bygninger: 99.135 kvadratmeter inklusive kældre.

Pris: 136 mio. kr.

Overtagelse: 2020 - i takt med udflytningen til DNV Gødstrup.

Hospitalets ældste bygning er opført i 1909.

Hospitalet er udbygget i flere omgange i bl.a. 1919-1923, 1935-1939, 1949, 1958-1962, 1971, 1985, 2003-2007, og senest med Onkologihuset i 2009-2010.


Ny plus på sygehusgrunden

En helt ny bydel med nye boliger, byliv, grønne gader og byrum vil føje sig til Herning centrum, når Regionshospitalet Herning flytter til Gødstrup.

I 2020 overtager Herning Kommune det 100.000 kvadratmeter store område. Overtagelsen af sygehusgrunden er Herning Kommunes hidtil største satsning på byomdannelse.

Udgangspunktet er at sikre områdets udvikling, så der skabes en attraktiv og integreret bydel centralt i Herning.

Retning for omdannelsen

Herning Kommune har i samarbejde med Region Midtjylland og Realdania gennemført et omfattende forarbejde for den kommende byudvikling. Forarbejdet har været med til at belyse udfordringerne ved at overtage og udvikle en gammel sygehusgrund til en ny og attraktiv bydel.

Herning Kommune har efterfølgende udarbejdet en helhedsplan, der udstikker en retning for byomdannelsen.

Med bistand fra Effekt, som er en af landets nye tegnestuer, der har markeret sig ved at vinde internationale og danske arkitektur- og byplankonkurrencer, har Herning fået et inspirerende og visionært pejlemærke for, hvordan området kan omdannes.

Byomdannelse med historie

Hospitalet har bidraget til bylivet i Herning som en stor arbejdsplads for hospitalets mange ansatte. Da hospitalet blev opført i 1910 var det byens stolthed.

Den gamle hovedbygning rummer kvaliteter og en arkitektur, der er værd at gå på opdagelse i.

Hospitalets gamle bevaringsværdige bygninger vil, når Regionshospitalet rykker ud, få nyt liv og nye spændende funktioner. Bygninger med høj kulturhistorisk eller arkitektonisk værdi søges restaureret og bevaret så områdets særlige kvaliteter bevares.

Herning+ Ny bydel med stærk puls

Den nye, kommende bydel har fået arbejdstitlen "Herning+". Arbejdstitlen henviser til det velkendte symbol for hospital og tager afsæt i områdets historie.

Plusset fortæller samtidig, at Herning får noget nyt, noget positivt og noget stort. Med Herning+ tager vi fat på at tilføre vores by betyde - lige udvidelsesmuligheder, ny spændende arkitektur, nye oplevelser. Bydelen har således et kæmpestort po - tentiale for både private og offentlige investeringer.

Sygehusområdet er stort - Dets 100.000 kvadratmeter dækker i udstrækning, hvad der svarer til en femtedel af Herning bymidte eller det samme som 10 fodboldbaner.

Byrummet "Pluisset"

Byrummet "Plusset" skal åbne Sygehusgrunden mod den omgivende by for bil- og bustrafik og for gående og cyklister. Forbindelserne skal binde byen bedre sammen, og skabe nye interessante og oplevelsesfyldte steder til byliv og udfoldelse.

På sygehusgrunden vil der ske en nedbrydning af udtjente bygninger. Nedbrydningen skal sikre plads til etablering af det nye byrum og gadeforløb, heriblandt byrummet "Plusset", som er en afgørende drivkraft for udviklingen af området.

I hospitalets gamle hovedbygning mod "Plusset" kan der indrettes bylivsskabende funktioner med offentlig adgang.

I forlængelse af byrummet "Plusset" etableres der en forbindelse fra Nørgaards Allé til Bredgade via Bethaniagades parkeringsplads.

Forbindelsen er en rød løber og en afgørende livsstreng fra bymidten til Herning+. Byrumsprojekterne er vigtige for åbningen af området og skal samtidig tiltrække inves - teringer til den nye bydel.

Bo i den nye bydel

Den nye bydel vil kunne rumme 550 nye boliger. Bydelen kommer både til at rumme lejligheder i de fine gamle bygninger og nye etageboliger i ny spæn - dende arkitektur.

Der er mulighed for at plac - ere et højhus centralt i bydel - en, som kan stå som vartegn for det nye byområde og have udsigt over byen.

I bydelen bliver der plads til nye byhuse til familier, der ønsker eget hus midt i Herning, plads til inspirerende bofællesskaber til ældre samt attraktive boliger til unge og studerende.

Nye boligtyper med mulighed for at dyrke store og små fællesskaber kan blive et godt supplement til det boligudbud Herning allerede har i dag. Med den nye bydel vokser Herning og bliver tættere.

De mange boliger vil give muligheder for øget byliv og søgning mod eksisterende butikker, cafeer og kulturtilbud.

Udover boliger giver helhedsplanen mulighed for at placere uddannelsesinstitutioner i bydelen. Et uddannelsesmiljø på Herning+ kan tilføre både bydelen og den omgivende by et liv af studerende.

Herning+ kan danne ramme om et kreativt byområde i Herning, der har potentiale til at tiltrække fritidsaktiviteter, nye kulturoplevelser, uddannelsesinstitutioner og nye kreative erhverv.

Herning+ åbner nye perspektiver for byens udvikling og bliver et stort plus for Herning.

Se en mere visuel udgave af pjecen om de mange perspektiver for udvikling af Herning+ -området (pdf).

Digital tilgængelighed

PDF-filen herover er en grafisk præsentation af projektet Herning+. Filen er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.


Digital tilgængelighed

PDF-filerne i 'Mere info' boksen er grafiske fremstillinger af helhedsplanen for Herning+ og en præsentation af projektet Herning+. De er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.

Kontaktinfo

Marius Reese
Planchef
Tlf.: 96288540
Mobil: 29213330
Send e-mail til bekmr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.